II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tropie - 0,1624 ha

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI TROPIE.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w miejscowości Tropie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 246 o pow. 0,1624 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RZ1S/00046485/8.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w pośredniej (zachodniej) części miejscowości Tropie w odległości około 0,4 km od drogi gminnej i około 1,7 km od granic miasta Strzyżów. W sąsiedztwie występują głównie tereny niezabudowane, od wschodu luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Dojazd do działki drogą gruntową. Brak sieci infrastruktury technicznej w granicach działki (sieci gazowa i energetyczna usytuowane na sąsiednich działkach). Działka o regularnym przebiegu granic i kształcie zbliżonym do równoległoboku. Według ewidencji gruntów i budynków w skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą następujące rodzaje użytków: RIVa o pow. 0,1121 ha i RV o pow. 0,0503 ha. 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów działka nr 246 położona w miejscowości Tropie leży w części o obszarze oznaczonym symbolem MN – „obszar porządkowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej” oraz w części w obszarze oznaczonym symbolem ZO –  tj. ”obszar ochrony terenów otwartych”.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 19.02.2024 r.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzony został w dniu 28.03.2024 r.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Cena wywoławcza nieruchomości:

40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)  

Przetarg odbędzie się dnia 8 sierpnia 2024 r. o godz. 815  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.


WARUNKI PRZETARGU:

1.     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 2 sierpnia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wniesienia wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podane wyżej konto tj. do dnia 02.08.2024 r. Przy wniesieniu  wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działki.

2.     Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3.     Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS, a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę nie wpisaną do KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

4.     Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępujące do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po  cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

5.     Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6.     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

7.     Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8.     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 400,00 zł.

9.     Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wniesionego wadium.

10.  Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia 
aktu notarialnego.

11.  Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.

12.  Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 34 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 134.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności