I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wysoka Strzyżowska - 0,24 ha

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA STRZYŻOWSKA.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w miejscowości Wysoka Strzyżowska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3117 o pow. 0,24 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RZ1S/00043416/3.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w pośredniej części miejscowości Wysoka Strzyżowska. W sąsiedztwie dominują tereny rolne i zadrzewione, nieco dalej występuje luźna zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Teren działki zadrzewiony i zakrzaczony (dominują drzewa i krzewy z samosiewu). Działka o dość regularnym kształcie i przebiegu granic. Brak bezpośredniego dojazdu. Według ewidencji gruntów i budynków w skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą następujące rodzaje użytków: N o pow. 0,24 ha. 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów działka nr 3117 położona w miejscowości Wysoka Strzyżowska leży w terenach przeznaczonych pod zalesienie.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 22.03.2024 r.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Cena wywoławcza nieruchomości:

7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)           

Przetarg odbędzie się dnia 8 sierpnia 2024 r. o godz. 830  w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.


WARUNKI PRZETARGU:

1.     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 2 sierpnia 2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wniesienia wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podane wyżej konto tj. do dnia 02.08.2024 r. Przy wniesieniu  wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działki.

2.     Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3.     Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS, a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę nie wpisaną do KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

4.     Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępujące do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po  cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

5.     Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6.     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

7.     Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8.     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 80,00 zł.

9.     Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wniesionego wadium.

10.  Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

11.  Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.

12.  Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

13.  W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 34 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 134.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności