I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinik Zasborowski (pow. 1,36 ha)

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GLINIK ZABOROWSKI.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Glinik Zaborowski, oznaczonej jako  działka nr 1034 o pow. 1,36 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RZ1S/00046013/9.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części miejscowości Glinik Zaborowski. Teren zadrzewiony i zakrzaczony. W sąsiedztwie występują tereny rolne i leśne oraz luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Działka o dość regularnym przebiegu granic. Dojazd do działki drogą gruntową. Według ewidencji gruntów i budynków w skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą następujące rodzaje użytków: 
RIVa o pow. 0,02 ha, PsV o pow. 0,03 ha, PsVI o pow. 0,11 ha, LsIII o pow. 0,11 ha, 
LzrPsIV o pow.0,02 ha, N o pow. 0,12 ha, LzrPsV o pow. 0,04 ha, LzrRIVb o pow. 0,07 ha, LzrRIVa o pow. 0,33 ha, LzrPsVI o pow. 0,51 ha. Nieruchomość wolna jest od obciążeń 
i zobowiązań.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów część działki nr 1034 położonej w miejscowości Glinik Zaborowski leży w terenach leśnych.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzyżów część działki nr 1034 położonej w miejscowości Glinik Zaborowski leży w części w obszarze oznaczonym symbolem R – tj. „obszar pozostałych gruntów rolnych” oraz w części w obszarze oznaczonym symbolem ZO –  tj. ”obszar ochrony terenów otwartych” (w części działki tereny osuwiskowe)

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem  18.08.2023 r.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Cena wywoławcza nieruchomości:

45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

            

Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2023 r. o godz. 1030 w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5, pokój nr 8.

 

WARUNKI PRZETARGU:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które do dnia 22 września 2023 r.  na konto Urzędu Miejskiego w Strzyżowie Nr 48 9168 0004 0000 0390 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wniesienia wadium przelewem liczy się data wpływu środków na podane wyżej konto tj. do dnia 22.09.2023 r. Przy wniesieniu  wadium należy podać położenie i numer ewidencyjny działki.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS, a w przypadku reprezentowania takiego podmiotu przez osobę nie wpisaną do KRS stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, przystępujące do przetargu w imieniu własnym oraz w imieniu współmałżonka powinny przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
Osoby, które nie wygrają przetargu otrzymają zwrot wniesionego wadium w terminie 
3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 450,00 zł.
Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego pełną wysokość ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wniesionego wadium.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.) o kształtowaniu ustroju rolnego.
Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356) o lasach.
Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ponosi w całości Nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie pokój nr 34 tel. (0-17) 276-13-54 wew. 134.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej