Powróć do: Inwestycje

Z zewnętrznym dofinansowaniem

Zadania z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych od 2022 roku 

 

 zadania inwestycyjne

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa Programu/Funduszu

Całkowita wartość

projektu

Wysokość środków, która została wydatkowana i przekazana

Status zadania

1.

"Remont i modernizacja ścieżki turystycznej na wzgórze widokowe "Ratośniówki" w Strzyżowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

280 000,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 280 000,00 zł; dofinansowanie 104 015,00 zł, zaś wysokość środków własnych 175 985,00 zł.

 

 Zakończone

2. 

"Budowa budynku administracyjno - biurowego przy tunelu schronowym w Strzyżowie"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

298 500,00

W 2022 r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 298 500,00 zł, dofinansowanie 150 000,00 zł, środki własne 148 500,00 zł.

 

 Zakończone

3. 

"Przebudowa budynku wraz z dachem Szkoły Podstawowej w Żarnowej"

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

295 000,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów zrealizowała zadanie, w całości finansowane ze  środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Zakończone

4. 

"Budowa łącznika pomiędzy drogą wojewódzką 988 a drogą gminną ul. Chrapkiewicza wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudową kabli energetycznych nN)"

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

809 513,97

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę na realizację zadania w wysokości 809 513,97 zł, które w całości zostało sfinansowane ze  środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

 Zakończone

5. 

"Budowa drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej …” 

(droga do osiedla przy byłym Polsporcie)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1 422 924,80

w 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania, którego całkowita wartość wyniosła 1 422 924,80 zł i w całości została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

Zakończone

6. 

"Przebudowa dachu budynku OSP Godowa Górna"

Środki własne Gminy Strzyżów

142 916,25

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania, którego wartość wyniosła 142 916,25 zł i w całości została pokryta ze środków własnych Gminy Strzyżów.

 

 Zakończone

7. 

"Wymiana dachu na Dworku Dydyńskich w Strzyżowie"

Wojewoda Podkarpacki

499 303,53

W 2021 r. Gmina Strzyżów rozpoczęła realizację zadania polegającego na wymianie dachu na Dworku Dydyńskich w Strzyżowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 499 303,53 zł, z czego dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego wyniosło 320 000,00 zł, natomiast wysokość środków własnych wyniosła 179 303,53 zł.

 

 Zakończone

8. 

"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 0007 Brzeżanka na dz. o nr ewid. 771/2"

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

21 328,20

W 2022 r. Gmina Strzyżów otrzymała dotację w wysokości 17 062,20 zł na roboty związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeżanka. Całkowita wartość zadania wyniosła 21 328,20 zł, dofinansowanie 17 062,20 zł, środki własne 4 266,00 zł.

 

 Zakończone

9. 

"Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz renowacja magistrali wodociągowej w Strzyżowie"

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

7 160 568,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę na budowę stacji uzdatniania wody oraz renowację magistrali wodociągowej w Strzyżowie. Całkowita wartość zadania wynosi 7 160 568,00 zł, dofinansowanie 4 750 000,00 zł, środki własne w wysokości 2 401 568,00 zł.

 

W trakcie realizacji

10. 

"Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzyżowie"

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

6 289 000,00

w 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na przebudowę i rozbudowę stadionu sportowego w Strzyżowie. Całkowita wartość zadania wynosi 6 289 000,00 zł, dofinansowanie 4 475 332,65 zł, zaś wysokość środków własnych wynosi 1 813 667,35 zł.

 

W trakcie realizacji

11. 

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzechowie - etap I"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3 342 647,60

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania, którego wartość wyniosła 3 342 647,60 zł, dofinansowanie 1 729 208,00 zł, natomiast wysokość środków własnych 1 613 439,60 zł.

 

 Zakończone

12. 

"Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki w Strzyżowie"

Subwencja ogólna i budżet Gminy Strzyżów

1 562 159,07

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na budowę  blisko 2 km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościuszki w Strzyżowie. Inwestycja była realizowana ze środków subwencji ogólnej na zadania w zakresie kanalizacji w wysokości 1 269 868,03 zł, natomiast wysokość środków własnych wyniosła 292 291,04 zł.

 

 Zakończone 

13. 

"Przebudowa odcinka ul. Sanockiej w Strzyżowie w km od 0+0+0,36 do 0+158,75 "

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

181 259,52

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 181 259,52 zł i w całości jest finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 Zakończone

14. 

"Budowa odcinków oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzyżów"

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusze Sołeckie, środki własne Gminy Strzyżów

376 265,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na budowę łącznie 51 punktów świetlnych na terenie gminy Strzyżów. Całkowita wartość zadania wyniosła 376 265,00 zł, z czego 217 669,88 zł została pokryta ze środków własnych Gminy Strzyżów, 86 299,62 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 72 2295,50 zł z Funduszy Sołeckich.

 

 

Zakończone 

15. 

"Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Witosa i ul. Zawale w Strzyżowie"

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

227 668,42

W 2021 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na przebudowę przejść dla pieszych przy ul. Witosa i ul. Zawale w Strzyżowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 227 668,42 zł, dofinansowanie 182 134,00 zł, środki własne 45 534,42 zł.

 

 Zakończone

16. 

"Modernizacja cmentarzy komunalnych w Strzyżowie - Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym "Na Krzywuli" w Strzyżowie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

248 000,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na modernizację alejek na cmentarzu "Na Krzywuli" w Strzyżowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 248 000,00 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poniesiono kwotę 201 626,02 zł, zaś ze  środków własnych 46 373,98 zł.

 

 

 Zakończone

 

 

 

23 157 054,36                

 

                         

 

 

 2022

zadania nieinwestycyjne 

 

Lp.

Tytuł projektu

Nazwa Programu/Funduszu

Całkowita wartość projektu

Wysokość środków, która została wydatkowana i przekazana

Status zadania 

1.

"Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"

Program Wieloletni "Senior +" na lata 2021-2025

339 771,89

W 2022 r. Gmina Strzyżów zrealizowała zadanie na kwotę 339 771,89 zł, z czego 116 640,00 zł pochodziło z dotacji, natomiast 223 131,89 zł ze środków własnych (razem z wpłatami od adresatów zadania). 

Zakończone 

2.

"Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

Program priorytetowy NFOŚIGW pod nazwą "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

23 586,62

W 2022 r. Gmina Strzyżów otrzymała dotację w wysokości 6 000,00 zł z WFOŚiGW; 5 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i przeznaczyła 12 586,62 zł ze środków własnych na usuwanie azbestu na terenie gminy Strzyżów.

Zakończone

3. 

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

199 999,97

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 199 999,97 zł, co stanowiło 100 % uzyskanego grantu. 

Zakończone

4. 

"Renowacja Pomnika Pamięci Ofiar Stalinizmu oraz Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżowie"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju"

158 300,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowy z Wykonawcami na renowację Pomników Pamięci Ofiar Stalinizmu oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 158 300,00 zł, dofinansowanie 79 150,00 zł oraz wysokość środków własnych 79 150,00 zł. 

Zakończone

5. 

Program "Czyste powietrze"

Program "Czyste Powietrze"

24 675,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów otrzymała z WFOŚiGW w ramach realizacji Programu kwotę 24 675,00 zł.  Zadanie w trakcie realizacji.

2022 - Zakończone

2023 - w trakcie realizacji

6. 

"Zakup samochodu 9 - cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

188 805,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na zakup samochodu osobowego dla ŚDS w Strzyżowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 188 805,00 zł; dofinansowanie 120 000,00 zł; środki własne 68 805,00 zł. Zadanie kontynuowane w 2023 roku.

Zakończone

7. 

"Wykonanie oznakowania przysiółków wraz z numerami domów miejscowości Wysoka Strzyżowska"

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

24 200,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych dotyczących oznakowania przysiółków wraz z numerami domów w miejscowości Wysoka Strzyżowska. Całkowita wartość zadania wyniosła 24 200,00 zł, dofinansowanie 11 600,00 zł, środki własne 12 600,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

Zakończone

8. 

"Strzyżów w obiektywie - wydanie folderu promującego Gminę Strzyżów"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -małe granty

18 608,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę na realizację przedmiotowego zadania, które jest kontynuowane w 2023 roku.

W trakcie realizacji

9. 

"Cyfrowa Gmina"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

648 079,13

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 648 079,13 zł, dofinansowanie 615 630,00 zł, środki własne 32 449,13 zł. Zadanie kontynuowane w 2023 roku.

Zakończone 

10. 

"Modernizacja cmentarzy komunalnych w Strzyżowie - Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym "Na Krzywuli" w Strzyżowie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

248 000,00

W 2022 r. Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wykonawcą na modernizację alejek na cmentarzu "Na Krzywuli" w Strzyżowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 248 000,00 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poniesiono kwotę 201 626,02 zł, zaś ze  środków własnych 46 373,98 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. 

Zakończone

11. 

"Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Żarnowa"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

983 067,00

W 2022 r. zakupiono samochód osobowy na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowej za kwotę 983 067,00 zł, z czego dotacja z budżetu Gminy Strzyżów wyniosła 558 067,00 zł, natomiast 425 000,00 zł stanowiły środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakończone 

 

 

 

2 857 092,61

                 

 

 

 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej